فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک :

دید کلی :
دانلود فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک


توضیحات کامل :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک

 

 

چکیده

ظهور فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جدید از قبیل فناوریهای ارتباطات از راه دور, شرکتها, افراد و سازمانها را قادر می سازد تا به کسب و کار و تجارت الکترونیکی مبادرت ورزند. این سازمانها, فرصتهایی را فراهم می کنند تا منابع و مهارتهایی را که به تنهایی توسط افراد آن سازمان, قابل دستیابی نیستند از طریق منابع بیرون سازمان در دسترس قرار گیرند و طبق تعریف, انجام الکترونیکی کسب و کار است که فرصتها و مزیتهای فراوانی را در اختیار شرکتها, دولتها, و هم مصرف کنندگان می گذارد. دغدغه و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از این که چه رابطه ای بین راهکارهای دیجیتالی و موفقیت کسب و کار الکترونیکی وجود دارد؟ راهکارهای دیجیتالی در اینجا عبارتند از دسترسی دانش دیجیتالی, غنای دانش دیجیتالی, دسترسی فرایند دیجیتالی و غنای فرایند دیجیتالی. برای موفقیت کسب و کار الکترونیکی از چهار منبع ارزش آفرینی کارایی, تکمیل کننده ها, تحکیم روابط با مشتریان و شرکای تجاری و نوآوری استفاده شده است. 

 

 

واژگان کلیدی:

کسب و کار الکترونیکی

منابع ارزش آفرینی

راهکارهای دیجیتالی

دسترسی دانش دیجیتالی

غنای دانش دیجیتالی

دسترسی فرایند دیجیتالی

غنای فرایند دیجیتالی

 

 

2-1- مقدمه

فیلوس و بناهان  (2000 , صص 3-20) چنین مطرح می کنند که اقتصاد دیجیتالی جدید  که نتیجه پیشرفتهای فناوریهای شبکه است , مجموعه جدید از قواعد و ارزشها را ایجاد می کند که رفتار عاملان آن را تعیین می کند. این عاملان می توانند بصورت سازمانهای تجاری و غیر انتفاعی و یا دیگر بازیگران بازار یعنی مصرف کنندگان فردی و گروهی, متمایز شوند. بازارهای دیجیتالی, فرصتهای جدید و غیر محدودی را برای کسانی که در آن کار می کنند, ارائه می دهد . تحقق این فرصتها, چالشهای جدیدی را بهمراه دارد. بازیگران در اقتصاد دیجیتال در می یابند که برای کسب منافع, نگرشها و دیدگاههای سنتی برای انجام کسب وکار, نیاز به تعریف مجدد دارد. در نتیجه, مفاهیم سنتی کسب و کار رها می شود و مفهوم سازمان توسط موجودیتهای جدیدی جایگزین می شود که چالشهای ذاتی این دوره اقتصادی جدید را منعکس می کند. در  جریان انقلاب صنعتی, شرکتها به میزان شگرفی, از جوامع یک پارچه روستایی به کانونی از سازمانهای شهری مستقل, تغییر یافت . این در دهه 1980 و 1990, با معرفی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و ظهور سریع پارادایمهای کسب و کار الکترونیکی, جهانی تر و بیشتر مبتنی بر همکاری شد.

 

 

 

 

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک
فهرست مطالب

چکیده 1

واژگان کلیدی: 2

2-1- مقدمه 3

شکل 2-1 سازمانهای هوشمند, در سه بعد به صورت شبکه می باشند (فیلوس و بناهان, 2000, 3-20) 11

2-2- پیشینه تحقیق 14

مهمترین توانمندسازهای کسب و کار الکترونیکی با توجه به OECD (2004) عبارتند از: 15

2-3- کسب و کار الکترونیکی 17

2-3-1- مدل پیکربندی مجدد کسب و کار اینترنتی 18

شکل 2-2 پنچ سطح پیکربندی مجدد کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات (ژنگ و همکاران, 2004) 19

2-3-2- الکترونیکی کردن کسب و کار 20

شکل 2-3 الکترونیکی کردن کسب و کار و زنجیره ارزش مبتنی بر مشتری (واسارهلیی و گرینستین, 2003) 23

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق کسب و کار الکترونیک
فهرست منابع و مآخذ 24

 

لینک کمکی