فایل ورد پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران :

دید کلی :
در دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی رشته مدیریت به ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی رشته مدیریت

ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران 

 

 

 

بیان مساله

امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران که بخش قابل توجهی از زمان و انرژی سازمان و مدیریت را می گیرد و به عبارت بهتر هدر می دهد , مسائل و مشکلات مربوط به پرسنل , کارشناسان و بطور کلی منابع انسانی می باشد , مسائل و مشکلاتی که در حوزه عدم تعامل , تعارض , تخلف , تاخیر , بی تفاوتی ,نارضایتی و عدم دلبستگی و پیوستگی با سازمان می توان جستجو نمود.شاید اساسی ترین مرحله تشخیص مشکل, تعیین صورت مساله ی آن باشد. این امر البته در هر پژوهشی خصوصا در پژوهشهای علوم اجتماعی بسیار ضروری است چرا که تا تعریف و شناخت درستی از درد نداشته باشیم قهراً  از ارایه درمان ناتوان خواهیم بود (اشتریان, 1387).

 

رابینز  (1991) رضایت شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف می کند. امروزه در هر کشوری صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادی به آنها اشتغال دارند و از طریق آنها زندگی خود را اداره می کنند. آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و بازدهی کارشان می باشد. در جامعه امروز فشارها و تنشهای روانی ناشی از محیط کاری و خانوادگی نقش بسیاری در زندگی فرد ایفا می کند. کارکنان هر سازمانی اگر در محیط کاری خود احساس نارضایتی داشته باشند , نمی توانند به خوبی وظایف خویش عمل کنند. اگر فرد به شغل خود علاقه مند باشد , خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نمی شود ؛ به عکس اگر فردی از حرفه اش راضی نباشد هم خودش دچار افسردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر جامعه و سازمان نیز دچار آسیب خواهند شد (میردریکوندی , 1379) . بدین ترتیب مدیران با مسائل چالشی بیشتری مواجه می گردند .

 

رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد , فرد نسبت به سازمان متعهد شود, سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود, روحیه فرد افزایش یابد, از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند (مقیمی, 1385).تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می دهد, تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است, هیچ سازمانی نمی تواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد, کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و کار می کنند, مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ کرده و پرورش دهند. تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است, البته معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند و یا نوعی احساس وفاداری به سازمان بیان شده است, تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است, تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرار گرفته است. افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج از کار در آنها بیشتر بوده و غیبت از کار نیز در آنها دیده می شود (یعقوبی و همکاران , 1388).

از شاخص های سنجش میزان برتری سازمان ها نسبت به هم , کارکنان شاغل در آن سازمان ها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند این امر موجب افزایش عملکرد , بهره وری و اثر بخشی سازمان می شود . بر عکس افراد بی تفاوت و بی مسئولیت در برابر وظایف محوله سازمان , این رفتار را به دیگران منتقل می کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می شوند,از سوی دیگر نیروی انسانی ,پایه و اساس نظام های بهداشتی – درمانی را تشکیل می دهند  (هروآبادی , 1375) .

 

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند  , تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی JDI (اسمیت , کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون , آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون  T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد :

 

  تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی(  ماهیت کار , فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار , سرپرستان , فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار  , سرپرستان و همکاران ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار , سرپرستان , همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد . بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. 

 

همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت , نوع استخدام , وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ,سمت ,جنسیت , وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی , سنوات خدمت , نوع استخدام , جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .

 

 

 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

 

 

 

 

فایل ورد پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران
فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مساله 3

1-3- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق 7

1-5- فرضیه های تحقیق 8

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها 8

 

بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه یافته ها و نتایج.69

5-3- تحلیل نتایج پژوهش.71

5-4- بحث و نتیجه گیری72

5-5- محدودیتهای حقیق.73

5-6- پیشنهادات کاربردی.74

5-7- پیشنهادات پژوهشی75

فایل ورد پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران
فهرست منابع فارسی76

فایل ورد پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران
فهرست منابع انگلیسی.77

 

 

 

 

 

لینک کمکی