فایل ورد عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران :

دید کلی :
در این پایان نامه به علل مهاجرت و الگوی مهاجرت عوامل موثر در مهاجرت پرداخته ایم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

فایل ورد عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران

 

چکیده:

در این پایان نامه به علل مهاجرت و الگوی مهاجرت عوامل موثر در مهاجرت پرداخته ایم.موضوع دیگری که در این پایان نامه مورد توجه قرا رگرفته انواع مهاجرت از بعد مکانی بوده است در ادامه به تشکیل جهاد سازندگی وعملکردش در خصوص راه وبرق رسانی وزیرساخت ها اشاره شده است.در ادامه به تاریخچه وروند مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران اشاره شده است در ادامه به مبانی نظری تحقیق پرداخته ایم ونظریه های که با موضوع تحقیق همخوانی داشت را بطور مختصر توضیح داده ایم ودر خاتمه مطالعات پیشین را در هر یک از زمینه های اشتغال غیرکشاورزی وصنایع روستایی-فعالیت های عمرانی وزمین وارتباط آنها را با مهاجرت به اختصار بیان نموده ایم.

 

 

کلمات کلیدی:

مهاجرت

انواع مهاجرت

مهاجرت روستاییان

الگوی مهاجرت در ایران

 

 

 

مقدمه:

نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر نابودی کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادی است چرا که انحطاط روستا به مثابه انحطاط تمدن است, تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادی انسان است (رولان ماسپتیول به نقل از پیتیه , 1369, 44) .در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران, مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله؛ بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری ,  بیکاری و کم کاری , کمبود فضای زیستی و آموزشی , آلودگی هوا و محیط زیست, سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی , تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند.

 

طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت, در اولین فرصت , بعضی از افراد مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را, این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند, متفاوت ارزیابی کند (اوبرای, 1370: 82) . بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده, توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. افراد 15 تا 30 ساله در جریان مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سرشمار ی1375, بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 24-20 ساله (1320766نفر) قرار دارند, و بعد از تعداد نفرات گروههای سنی به نسبت جناح های گروه سنی کاسته می شود . 

 

همچنین در سرشماری یاد شده نسبت جنسی کل کشور 103 ونسبت جنسی مهاجران 123 گزارش شده است (مرکز آمار ایران, 1375) , که نشان می دهد بیشترین مهاجران کشور را مردان تشکیل می دهند. تفاوت نسبت جنسی در گروه سنی 24-20 ساله به بالاترین سطح خود می رسد (96 برای کل و 144 برای مهاجران). برای تحلیل نسبت جنسی مهاجران در ایران گروه سنی 29-25 ساله مناسب است. در گروه سنی ذکر شده , نسبت جنسی برای مهاجران 124 و برای کل کشور 100 می باشد. که در این گروه سنی مردان بیشتر برای کسب درآمد, دانش, اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترک می کنند.

 

 

 

 

فایل ورد عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران
فهرست مطالب

مقدمه

بیان مسئله و اهمیت موضوع

اهداف پژوهش

مدل افول روستایی

 

فصل اول:الگوی مهاجرت روستایی در ایران      

-- : مهاجرت دائمی       

--:  مهاجرت فصلی                                          

- : مهاجرت از بعد مرزهای سیاسی داخلی و خارجی         

-: انگیزه مهاجرت داخلی                            

- : برخی از علل مهاجرت روستا به شهر           

-- : عوامل اقتصادی                                          

-- : علل اجتماعی                                            

-- : علل طبیعی  

-- : خدمات عمرانی و زیر ساخت ها                      

- : برخی دلایل استقرار بخشی روستائیان           

-- : اقتصادی     

-- : اجتماعی و روانی                                        

- : انواع مهاجرت از بعد مکانی                               

-- : مهاجرت از روستا به شهر                              

-- : مهاجرت از روستا به روستا                            

-- : مهاجرت از شهر به روستا                              

- : جایگاه امور زیربنایی در توسعه روستایی       

- : تشکیل جهاد سازندگی و توجه به امور ها پس از انقلاب  

--: وظایف و عملکرد جهاد در خصوص راه روستایی . 

-- : عملکرد جهاد سازندگی در خصوص آبرسانی        

-- : عملکرد جهاد در خصوص برق رسانی روستاها     

- : رویکرد های اساسی وزارت جهاد سازندگی   

-- : توجه به اقشار فقیر روستایی                         

-- : توجه به زیرساخت های روستایی                    

-- : توجه به توسعه روستایی                              

- : تاریخچه و روند مهاجرت روستائیان شهرها در ایران  

- : ابعاد مهاجرت روستائیان به شهرها     

-- : بعد اول    

-- : بعد دوم    

-: سؤالات تحقیق                           

- : مبانی نظری تحقیق                      

-- : نظریه تفاوت ها یا نظریه جذب و دفع              

--: نظریه دگرگونی و توسعه                               

-- : نظریه فایده هزینه                                      

-- : نظریه درآمد انتظاری                                   

- : مطالعات پیشین                                 

-- :  سابقه تحقیق در خصوص مشاغل غیر کشاورزی , ( صنایع روستایی و مهاجرت)                   

-- : سابقه تحقیق در خصوص فعالیت های عمرانی و مهاجرت                                     

-- : زمین و مهاجرت .       

جدول شماره (7) طبقه بندی نظریات مهاجرت

 

فصل دوم:علل مهاجرت روستائیان

مقدمه : 41

نگاره 1- مدل دورانی افول روستایی

جدول 2- توزیع فراوانی پایان نامه های تحصیلی حوزه مطالعه بر حسب رشته و مقطع تحصیلی

جدول 3- توزیع فراوانی پایان نامه های تحصیلی حوزه مطالعه بر حسب روش بررسی و واحد تحلیل

نمودار 1- توزیع نسبی علل مهاجرت

جدول 5- سهم هر یک از عوامل اقتصادی در مهاجرت از روستا به شهر

جدول 6- سهم هر یک از عوامل اجتماعی و فرهنگی در مهاجرت از روستا به شهر

جدول 7- سهم هر یک از عوامل جمعیت شناسی در مهاجرت از روستا به شهر

نمودار 2- توزیع نسبی عوامل جاذبه, دافعه, تبعی  و شخصی در مهاجرت

نمودار 3- توزیع نسبی تأثیر عامل دافعه در علل چهارگانه مهاجرت

فایل ورد عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران
فهرست منابع فارسی

فایل ورد عوامل مهاجرت روستاییان و بررسی الگوی مهاجرت در ایران
فهرست منابع انگلیسی  

 

 

لینک کمکی